GİRESUN ADASI


Açıklama: Giresun Valiliği Giresun Adası ile çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Kategori: EKONOMİ
Eklenme Tarihi: 19 Ağustos 2018
Geçerli Tarih: 26 Mayıs 2019, 15:57
Site: Giresunsonhaber.com
URL: http://giresunsonhaber.com/haber_detay.asp?haberID=767


Giresun Valiliği Giresun Adası ile çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklama şu  şekilde; “Giresun Merkez Gedikkaya Mevkii karşısında, deniz içerisinde yer alan 41 pafta, 331 ada, 1 parseldeki, 38.507 m2 yüzölçümlü Giresun Adası, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.05.1991 tarih ve 1029 sayılı kararı ile ikinci derece Doğal ve Arkeolojik SİT Alanı ilan edildi.

Mülkiyeti hazineye ait olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ve Giresun için önemli Kültür ve Tabiat Varlıklarından biri olan Giresun Adası oldukça önemli bir turizm çekim merkezidir.

Bu hususta, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 2009 yıllında başlatılan yüzey araştırması çalışmaları sonrasında kazı çalışmaları başlamış ve bu çalışmalar 2017 yılında da devam etmiştir. Kazı çalışmaları, 2018 yılı içerisinde de Giresun Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında devam edecektir.

"İmar Kanunu" ve "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" gereğince, imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, bunların dışında kalan yerler için de özel idareler tarafından hazırlanmaktadır. Giresun Adası Belediye sınırları içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla ilgili kurum tarafından hazırlanacak/hazırlattırılacak olanKoruma Amaçlı İmar Planları, Giresun Adası II. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı içinde kaldığından öncelikle; "Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" tarafından onaylanacak, onaylanan "İmar Planları ve ilgi projeleri" Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay için "Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna" gönderilecektir.

Konunun önemi ve aciliyeti göz önüne alınarak, Valiliğimiz tarafından Giresun Belediyesine yazılan; 07.02.2018 tarih ve 1068 sayılı yazı ile Giresun Adası için"Koruma Amaçlı İmar Planı" yapılması çalışmaları ilgili tüm kurumlarla irtibata geçirilerek başlatılmıştır. Giresun Belediyesi tarafından, bu çalışmalar sonucunda hazırlanan "Koruma Amaçlı İmar Planı"nın, Giresun Belediye Meclisine sunulmuş olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Giresun Belediye Meclisinin 09.07.2018 tarih ve 300 sayılı kararı ile; Koruma Amaçlı İmar Planının, Giresun Adasının mevcut halihazırları güncel olmadığı için, Halihazır haritalarının güncellenmesinin sonrasında İmar Planlarının hazırlattırılmasının gerektiği belirtilmiş ve çalışmaların bu doğrultuda devam ettiği ifade edilmiştir.

Ayrıca "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler ve çalışmalar devam etmekte olup, Koruma Amaçlı Turizm İmar Planının onaylanmasından sonra, Giresun Adasının röleve ,restidüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılı yatırım programına alınmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.”